Regulamin sklepu internetowego www.e-koki.pl

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.
 2. Dostawca – firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 4. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego e-koki.pl;
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.e-koki.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 8. Sprzedawca – firma KOKI Iwona Nowicka z siedzibą w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 60-576 Poznań, NIP: 786-118-38-10, Regon: 631045480 wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Miasta Poznania – pod numerem 80035/2011;
 9. Towar/Produkt – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 10. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy KOKI Iwona Nowicka, NIP: 786-118-38-10, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 11. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 30.05.2014 r. poz. 827);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem e-koki.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep Internetowy, działający pod adresem: e-koki.pl prowadzony jest przez firmę: KOKI Iwona Nowicka z siedzibą przy ulicy J.H. Dąbrowskiego 86 w Poznaniu, NIP: 786-118-38-10, Regon: 631045480 wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Miasta Poznania – pod numerem 80035/2011; tel. 783-707-207
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
  b) warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu;
  c) zasady rozwiązywania umów kupna – sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie;
  d) zasady postępowania reklamacyjnego w ramach Sklepu.
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma: KOKI Iwona Nowicka zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.e-koki.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania Zamówienia.

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych do Sklepu.
 2. Klient zobowiązany jest do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie sprawdzonego oprogramowania lub urządzeń;
  c) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia umowy kupna-sprzedaży

 1. Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową e-koki.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie przez Klienta Sklepu zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. 
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.e-koki.pl, dokonać wyboru Towaru i jego kolorystyki lub rodzaju z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia;
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
  c) wybranej metody płatności;
  d) wybranego sposobu dostawy;
  e) czasu dostawy;
  f) uwagi dla sklepu;
  g) uwagi dla kuriera.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. 
 7. Koniecznym elementem procedury Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 8. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna – sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość. 
 9. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

V. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Produktów w Sklepie zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN). 
 2. Podane na stronach Sklepu ceny produktów nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy. Koszty dostarczenia produktu do Klienta (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu Zamówienia sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt Dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. 
 4. Płatność za zamówiony Towar może być realizowana w formach płatności możliwych do wyboru w formularzu zamówienia. Są to:

VI. Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej  lub Klient samodzielnie zorganizuje transport lub też dokona odbioru osobistego w Sklepie.
 4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez firmę kurierską. Koszty Dostawy zostają wskazane w momencie składania Zamówienia.
 5. Termin Dostawy i realizacji Zamówienia wskazany na stronie Internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych.
 6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne. Wszystkie przesyłki Sprzedawca ubezpiecza w firmie przewozowej.
 7. W sklepie dostępne są następujące sposoby realizacji dostawy:

VII. Rozpatrywanie reklamacji, rękojmia

 1. Reklamacje dotyczące Towarów:
  a) Sprzedawca zapewnia Klientowi Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych (rękojmia). Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] (U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) i kolejnych Kodeksu Cywilnego;
  b) Reklamacje wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@e-koki.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Wzór formularza reklamacji można pobrać ze strony sklepu (kliknij aby pobrać) lub na innym sporządzonym dokumencie. Druk reklamacyjny powinien zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru;
  c) Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany na swój koszt dostarczyć Sprzedawcy rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży lub do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi;
  d) Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni;
  e) Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty przesyłki zwracane są Klientowi;
  f) Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (produkty objęte są gwarancją producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.
 2. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:
  a) Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów;
  b) nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres mailowo pod adres sklep@e-koki.pl lub pisemnie za pośrednictwem poczty;
  c) w reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 3. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe:
  a) Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące Zakupów internetowych mogą być rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  b) w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy realizowane jest według poniższych zasad:
  a) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
  b) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę mailowo (sklep@e-koki.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy dostępny na naszej stronie (kliknij aby pobrać) lub jakiekolwiek inne oświadczenie drogą elektroniczną na adres naszego Sklepu. Klient niezwłocznie po wpłynięciu pisma otrzymuje od Sprzedawcy informację potwierdzającą wpływ na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
  c) Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Skutki odstąpienia od umowy:
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca zostanie poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy. 
 2. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w zakresie spraw objętych przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020, poz. 287, t.j.).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
 4. Załącznikami do umowy są:

Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2021 r.